κατἔψω


κατἔψω
удерживаю; постигаю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.